Logo SDVT

 

Společnost pro dějiny věd a techniky

Society for the History of Sciences and Technology

Archiv časopisu DVT do r. 1999

1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993

Obsahy ročníků 1993—1999

Tématická bibliografie ročníků 1968—1992→ 

Záznamy za léta 1968—1992 ve formě tématické bibliografie

Novější obsahy
Archiv abstrakt článků →

Podrobný obsah ročníku 1999

Obálka ročníku 1999

The 100th anniversary of the founding of the Technical University, Brno, is commemorated by this part of its chancellor’ chain on the cover

Obsah čísla 4 ’99

Abstrakta článků

ČLÁNKY
 • Jiří MAJER: Konjunktury a krize v českém rudném hornictví (do průmyslové doby) /193/
 • Gustav NOVOTNÝ: Profesor ing. Gustav Artner /215/
SDĚLENÍ
 • Vítězslav OREL: Rozvoj naší genetiky v úvahách Jana Nečáska (1925–1998) /239/
RECENZE
 • Wissenschaftsgeschichte in Osteuropa. Wiesbaden 1998 (Ivan JAKUBEC) /249/
KRONIKA
 • Dějiny věd a techniky na 8. sjezdu historiků ČR (Pavel DRÁBEK – Jaroslav FOLTA) /251/
 • Evropská asociace pro dějiny medicíny a zdraví (EAHMH) a konference v Almuňécaru ve dnech 2.–5. 9. 1999 „Zdravý život: Lidé představy, politika“ (Hana MÁŠOVÁ) /253/
ZPRÁVY z literatury
OZNÁMENÍ o chystaných akcích

Obsah čísla 3 ’99

Abstrakta článků

ČLÁNKY
 • Milada SEKYRKOVÁ: Studenti z českých zemí na vídeňské polytechnice v letech 1850–1875
 • Vladimír KARPENKO: Několik pohledů na alchymistickou transmutaci kovů
 • Radek CHLUP: Teorie planetárních pohybů v interpretaci novoplatonika Prokla
 • Eva PROCHÁZKOVÁ: Elektrické a magnetické měřící metody v polovině 19. století
KRONIKA
 • Železářské sympozium v Rokycanech (Gustav HOFMANN)
 • II. setkání archivářů vysokých škol České republiky (Milada SEKYRKOVÁ)
 • Historie rozhlasové a televizní studiové techniky (Jiří PAZDERÁK – Aleš KRUMPHANZL)
 • 4. mezinárodní sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny v Bratislavě 1.–3. července 1999 (Hana MÁŠOVÁ)

Obsah čísla 2 ’99

Abstrakta článků

ČLÁNKY
 • Vítězslav OREL: Znovuobjevení vědeckého šlechtění zvířat na Moravě v souvislosti se vznikem a osvojováním Mendlovy teorie
 • František VICHTA: 60 let provozu pražských osobních parníků Antonín Švehla a dr. Edvard Beneš (1938–1998)
SDĚLENÍ
 • Zdeněk KOLEŠKA: Společnost pro fysiokracii v Čechách a činnost její entomologické sekce
 • Gustav NOVOTNÝ: První lesnický kurs a jubilejní oslavy na lesnickém odboru Vysoké školy zemědělské v Brně v památném roce 1929
RECENZE
 • Marcela C. Efmertová: České země v letech 1848–1918. Praha, Libri 1998; Jitka Lněničková: České země v době předbřeznové 1792–1848. Praha, Libri 1999 (Jakub JANKOVEC)
 • Významné příspěvky k dějinám české orientalistiky – Archív orientální. Index to Volumes 1–60 (1929–1992) – Nový Orient. Článková bibliografie. Ročník 1–50 (1945/46–1995) (Jiří BEČKA)
KRONIKA
 • Jubilejní výstava Národního muzea v Praze 1998 (Jiří MAJER)

Obsah čísla 1 ’99

ČLÁNKY
 • Jaroslav FOLTA: Vyučování dějinám věd a techniky aneb co se začarovaným kruhem
 • John L. HEILBRON: Ponaučení z výuky dějinám věd
 • Hans-Joachim BRAUN: Dějiny techniky ve vzdělání inženýrů
 • Danielle FAUQUE: Uvedení do dějin vědy a techniky na středních školách ve Francii
 • Michael BARTH: Dějiny vědy na střední škole: Zkušenosti z mé třídy a úvahy o jejich zařazení do vzdělávání učitelů
RECENZE
 • (Ne)opožděná recenze. Propyläen Technikgeschichte (Hg. Wolfgang König). Berlin 1990–1992, 1997. (I. JAKUBEC)
 • Robert Weinlich: Laureáti Nobelovy ceny za chemii. Olomouc, ALDA 1998 (B. TESAŘÍK)
KRONIKA
 • Dějiny hutnictví v NTM v roce 1998 (Z. RASL)
 • Sympozium „Mezi časy“ (M. SEKYRKOVÁ)

nahoru ↑ 

Obsah ročníku 1998 (XXXI) — podle rubrik a autorů

Obálka ročníku 1998

The 650th anniversary of the founding of Charles University (1348) is reminded by the mace of its Medical Faculty on the cover

Abstrakta článků:   1 ’98   2 ’98   3 ’98   4 ’98

ČLÁNKY

 • BEČKA Jiří: Abú Bakr Rází–Razes v české středověké i pozdější vědě /98:3:131/
 • BERAN Jiří: Vědecký a umělecký program při slavnostním zahájení činnosti ČAVU v roce 1891 /98:4:193/
 • BERKA Karel: Bernard Bolzano – historik logiky /98:3:121/
 • HAMPL Jan: Historický vývoj pracovního povrchu a technologické funkce mlecích kamenů /98:4:221/
 • HONS Josef: Hrabě Karel Chotek a první české železnice /98:2:65/
 • JANKO Jan: Eubiotické hnutí v Československu /98:4:209/
 • KREJČÍ Renata – ŠTRUNC Marian – KRŠKA Karel : Portréty významných fyziků a meteorologů, kteří působili na Vysokém učení technickém v Brně /98:3:157/
 • MÁŠOVÁ Hana: Účelnost pro vyšší humanitu – lékař a organizátor Bohuslav Albert /98:1:1/
 • NACHTMANN Lukáš : Ludvík Očenášek (1872–1949), český technik a vynálezce /98:3:145/
 • PROCHÁZKOVÁ Eva: Zkoumání vlivu struktury a krystalografické orientace kovů na jejich magnetické a elektrické vlastnosti /98:1:25/
 • STROUHAL Eugen: Z historie paleopatologie ve světě a u nás /98:2:81/
SDĚLENÍ
 • LÁVIČKA Miloslav: The European Honours Courses in History of Mathematics 1997 /98:3:179/
 • MERGL Ladislav: Magnetron – jeho vznik a přínos Augusta Žáčka k jeho vývoji /98:1:41/
 • ŠOLCOVÁ Alena: Místo posledního odpočinku Jana Marka Marci? /98:1:47/
DISKUSE
 • PALEČEK Pavel: Papež a evoluce /98:3:183/

nahoru ↑ 

Obsah ročníku 1997 (XXX) — podle rubrik a autorů

Obálka ročníku 1997

The Scheme of an arc lamp on the cover reminds the 150th anniversary of birth of the significant Czech electrical engineer František Křižík (1847–1941)

ČLÁNKY

 • BARTŮŠEK Václav: Informace o lékařství v benešovské piaristické kronice /97:2:70/
 • HOFFMANNOVÁ Jaroslava: Emil Kolben a založení Kolbenky /97:3:169/
 • JÁCHIM František: Astronomie v díle Tadeáše Hájka z Hájku /97:4:211/
 • JANKO Jan: Josef Engel jako antropolog a genetik /97:1:15/
 • KOLEŠKA Zdeněk: Ochrana rostlin jako vědecký obor na Vysoké škole zemědělské v Praze /97:3:147/
 • KOUTECKÝ Josef: Medicina, její dějiny a jejich výhledy /97:2:66/
 • MAJER Jiří: Křižovatky v životě Josefa Theurera (1862–1928) /97:4:192/
 • OREL Vítězslav: Strašidlo příbuznosti v začátcích výzkumu dědičnosti /97:1:1/
 • ROZSÍVALOVÁ Eva: Václav Trnka z Křovic, profesor na lékařské fakultě v Trnavě, Budíně a Pešti /97:2:75/
 • SEKYRKOVÁ Milada: Z dějin zemědělské školy v Děčíně-Libverdě /97:3:129/
 • STROUHAL Eugen: Po stopách epidemie varioly u členů egyptské královské rodiny 20. dynastie /97:2:81/
 • TĚŠÍNSKÁ Emilie: Kontakty českých a německých rentgenologů a radiologů v českých zemích (do r. 1945) /97:2:88/
SDĚLENÍ
 • HRABOVEC Ivan: Prínos Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovedeckej spoločnosti k výskumu flóry a fauny Slovenska /97:3:181/
 • JÁSEK Jaroslav: Stolní voda – nic nového /97:1:37/
 • KVĚT Radovan: Minerální vody Moravy a Slezska z historického pohledu /97:1:27/
DISKUSE
 • BOHÁČEK Jan: Zednářský symbol na Purkyňově náhrobku? /97:3:187/
 • JANKO Jan: K eugenickému hnutí v českých zemích /97:4:237/
 • MUNZAR Jan: Antonín Bečvář – meteorolog /97:1:41/
BIBLIOGRAFIE
 • CUŘÍNOVÁ Ludmila – VAŇÁČKOVÁ Zuzana: Historie medicíny v časopise Rozhledy v chirurgii 1922–1982 (Výběrová bibliografie) /97:2:97/

nahoru ↑ 

Obsah ročníku 1996 (XXIX) — podle rubrik a autorů

ČLÁNKY

 • BEČKA Jiří: Abú Alí ebne Síná – Avicenna v české a slovenské kultuře /96:4:193/
 • DÉBARBAT Suzanne – VONDRÁK Jan: Pražský přístroj pro Gaussovu metodu stejných výšek /96:2:89/
 • KOLEŠKA Zdeněk: Podíl entomologie na činnosti Klubu přírodovědeckého v Praze /96:1:19/
 • KŘIVANOVÁ Magda – ŠTĚPÁN Luděk: Stavba vodních motorů a strojů na úrovni lidových technik v regionu východních Čech (sekernické řemeslo) /96:3:159/
 • MAJER Jiří: Inovační změny v technice českého a slovenského hornictví v 15.–18. století /96:4:229/
 • MAJER Jiří: K výzkumné a organizační činnosti Kašpara Šternberka /96:2:65/
 • MÁŠOVÁ Hana: O stavbě Masarykových domovů, sociálních ústavů hlavního města Prahy /96:2:101/
 • PODANÝ Václav: K problematice německé vědecké obce v Československu v letech 1918–1938 /96:4:217/
 • PROCHÁZKOVÁ Eva: Zkoumání struktury kovů kolem poloviny 19. století (se zřetelem k mechanickým a tepelným jevům) /96:3:145/
 • SCHMIEDLOVÁ Martina: Točité schodisko južnej veže dómu sv. Alžbety v Košiciach /96:1:1/
 • WONDRÁK Eduard: Péče o raněné a nemocné vojáky za napoleonských válek na Moravě /96:3:129/

SDĚLENÍ
 • DOHNAL František: 70. výročí vzniku Vojenských zdravotnických listů a jejich zakladatel generál zdravotnictva prof. MUDr. Karel Franz /96:3:175/
DISKUSE
 • JÁCHIM František: Astronom Antonín Bečvář /96:1:45/
 • VANÝSEK Vladimír: Případ Antonína Bečváře /96:1:56/

nahoru ↑ 

Obsah ročníku 1995 (XXVIII) — podle rubrik a autorů

ČLÁNKY

 • DUŠÁTKO Drahomír: Osobnost evropské geodetické integrace 19. století – generál Carlos Ibáňez e Ibáňez de Ibero /95:4:241/
 • HUBERT Miroslav: Život a dílo Josepha Johna Rustona /95:1:33/
 • JANKO Jan: Biologie a vzdělanost v českých zemích v 1. polovině 20. století /95:4:225/
 • JANKO Jan: Vědy o životě v intelektuálních dějinách českých zemí /95:2:65/
 • KARPENKO Vladimír: Transmutace kovů: Mezi alchymií a chemií /95:1:24/
 • KOLEŠKA Zdeněk: Účast obchodníků s přírodninami na rozvoji entomologie v českých zemích /95:3:167/
 • OBERMAJER Jaroslav: Antonín Mastný (1875–1945), spoluzakladatel Lékařského muzea a Numismatické společnosti československé /95:4:215/
 • OREL Vítězslav: Embryonální a „Genetische Gesetze“ zveřejněné v Brně před Mendlovým narozením /95:1:15/
 • PODANÝ Václav: Philipp Frank, Albína Dratvová, Jaroslav Heyrovský (Mnichov 1938 a poválečné osudy) /95:3:129/
 • SVOBODNÝ Petr: Isidor Soyka – Pettenkoferův žák /95:1:1/
 • SVOBODNÝ Petr: Isidor Soyka – zakladatel Hygienického ústavu německé lékařské fakulty v Praze /95:3:145/
 • TĚŠÍNSKÁ Emilie: Otazníky kolem hrobu bratří Preslů na Vyšehradském hřbitově /95:4:193/
 • TĚŠÍNSKÁ Emilie: Sté výročí narození českého lékaře-radiologa Františka Vladimíra Nováka /95:2:105/
 • VOTRUBA Ladislav: 100 let české technické knihy s emblémem ČMT /95:3:177/
SDĚLENÍ
 • KREJČÍ Luděk: Konvektivní výměna tepla a pražský rodák E. R. G. Eckert /95:2:115/

nahoru ↑ 

Obsah ročníku 1994 (XXVII) — podle rubrik a autorů

ČLÁNKY

 • ČERNOUŠEK Michal: Agricola a proutkařství: předchůdci a následovníci /94:1:21/
 • HOUSKA Jan: Záměna limitních procesů a vznik pojmu stejnoměrné konvergence /94:4:193/
 • KOLEŠKA Zdeněk: Entomologie v činnosti regionáluích německých přírodovědeckých spolků v Čechách v období rakouské monarchie a předmnichovské ČSR /94:2:81/
 • MAJER Jiří: Georgius Agricola (1494–1565). Život a dílo /94:1:1/
 • MAJER Jiří: Lazarus Ercker (1528/30–1594) a české hornictví /94:3:129/
 • MÍŠKOVÁ Alena: Zemské a státní subvence pro tři hlavní vědecké společnosti v Čechách do roku 1910 /94:2:65/
 • PROCHÁZKOVÁ Eva: Zkoumání měrných a skupenských tepel kovů v období prvých zjištování latentních tepel jejich strukturních přeměn /94:4:209/
 • RAK Jiří: Úloha vědy a techniky v českém myšlení před březnem 1848 /94:1:27/
 • STRÁNSKÝ Karel: Kniha Lazara Erckera o prubířství z hlediska současných analýz a zkoušení /94:3:143/
 • VÁGNER Petr: Atalanta Fugiens. Alchymie v Čechách XVI. století /94:3:151/
SDĚLENÍ
 • HAUBELT Josef: Radim Kettuer a geologie v Brně /94:3:173/
 • HEISLER Václav: Vynálezy Josefa Ressla v historickém kontextu /94:2:103/
 • HOFMANN Gustav: Zinková huť u Merklína (k historii ekologického myšlení) /94:3:183/
 • JIŘINOVÁ Naděžda: Ultramarin /94:4:239/
 • KÁRSKÝ Georgij: Potíže s toisou... aneb k metrologickým problémům dějin geodézie /94:1:39/
 • NECHLEBA Miroslav: Kaplanova turbina – od kolébky k plnoletosti /94:2:111/
 • TĚŠÍNSKÁ Emilie – CUŘÍNOVÁ Ludmila: Doklady z dějin lékařské rentgenologie ve sbírhách Zdravotnického muzea v Praze /94:1:45/
 • VOTRUBA Ladislav: Počátky aplikace hydrotechniky jako vědy v Čechách /94:2:99/
 • VRÁNKOVÁ Jana: Matouš – první originální konstrukce psacích strojů v Čechách /94:4:233/
DISKUSE
 • NOVÝ Luboš: Některé metodologické problémy historiografie vědy /94:4:223/
 • VÁGNER Petr: Al-chemik v antické společnosti /94:1:53/

nahoru ↑ 

Obsah ročníku 1993 (XXVI) — podle rubrik a autorů

ČLÁNKY

 • KARPENKO Vladimír: Alchymie ve střední Evropě v 16. a 17. století /93:4:223/
 • KOLEŠKA Zdeněk: Publikace enthomologických prací ve výročních zprávách středních škol českých zemí /93:1:9/
 • MÍŠKOVÁ Alena: Lékaři v mezinárodních a zahraničních vědeckých společnostech v 50.letech 20. století /93:2:65/
 • NOVÝ Luboš: Česká vědecká obec od poloviny 18. století do začátku 20. let 20. století /93:1:23/
 • PODANÝ Václav: K problematice oborové struktury české vědy 1918–1938 /93:3:129/
 • PRIKRYL Ĺubomír V.: Miestopisné práce o slovenskom území do počiatkov 20. storočia /93:4:193/
 • ŘÍHOVÁ Milada: Výuka na lékařské fakultě v Praze ve XIV. a XV. století /93:4:215/
 • SEKYRKOVÁ Milada: „Pofričovské“ období Komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech /93:2:89/
 • SEMOTANOVÁ Eva: Ekologické tendence v českých zemích z pohledu historika /93:2:79/
 • VÁGNER Petr: Počátky alchymie v Čechách /93:4:203/
 • VOTRUBA Ladislav: K dějinám péče o přírodu /93:1:1/
 • VOTRUBA Ladislav: Tradice ochrany přírody v práci našich techniků /93:3:147/
SDĚLENÍ
 • FERLES Miloslav: Přínos českých chemiků v oblasti Adamantanu /93:4:231/
 • HLAVÁČKOVÁ Ludmila: Učitelé pražské lékařské fakulty na jiných evropských univerzitách (1802–1883) /93:2:105/
 • HONS Josef: Voda pro kutnohorské doly a hutě /93:4:235/
 • KARPENKO Vladimír: číselné magické čtverce v dějinách přírodních věd /93:1:39/
 • MAJER Jiří: České hornictví v době Ignáce Borna /93:2:99/
 • SEIDLEROVÁ Irena: K otázce inventáře přírodovědeckých ústavů Karlovy university v devatenáctém století /93:1:53/
 • SEIDLEROVÁ Irena: K otázce výuky fyziky pro mediky a farmaceuty /93:1:49/
 • SVOBODNÝ Petr: Učitelé české lékařské fakulty v zahraničí (1883–1948) /93:2:109/
 • TEMPÍR Zdeněk: Expozice vývoje životního prostředí v Zemědělském muzeu /93:2:113/
 • VRABEC: Několik gopherských cest po Internetu /93:3:165/
DISKUSE
 • JANKO Jan: Věda jako moc. Ke sporům českých přírodovědců na přelomu 19. a 20. století /93:3:181/
 • WONDRÁK Eduard: Historicko-medicínské zamyšlení nad jedním výročím /93:4:241/

Archiv abstrakt článků v časopise DVT →


nahoru ↑ 

Obsah časopisu DVT od r. 2000

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000→ 

Archiv abstrakt článků →


nahoru ↑ 


© SDVT, M. B. 2013