Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Stránka aktualizována: 2012-08-23

Sdělení redakce autorům a čtenářům

Časopis Dějiny věd a techniky vydává Společnost pro dějiny věd a techniky v Praze čtyřikrát ročně. V časopise jsou publikovány původní příspěvky z dějin vědy a techniky domácích, případně též zahraničních autorů (zejména pokud se vztahují k místní problematice) v následujících oddílech:

  1. Eseje, úvahy, v rozsahu do 10 normovaných stran.
  2. Články, sdělení a materiály, v rozsahu do 25  normovaných stran rukopisu (včetně poznámkového aparátu a příloh); uveřejnění textových či obrazových příloh podléhá rozhodnutí redakce. Články jsou vždy vybaveny cizojazyčným úvodním abstraktem, který vymezí téma článku, resumé, které shrne výsledky, a klíčovými slovy (vše přednostně v angličtině).
  3. Recenze prací a diskusní příspěvky, v rozsahu přiměřeném tématu.
  4. Referáty o domácích či zahraničních akcích (kronika) z oblasti dějin vědy a techniky v rozsahu informačně nezbytně nutném, zprávy z  literatury v rozsahu maximálně 1 normovaná strana, informace o nových knihách a informace o obsahu renomovaných zahraničních oborových časopisů. Obvykle bývá též zařazována zpráva o činnosti Společnosti pro dějiny věd a techniky, zejména za uplynulé volební období.

Předkládání příspěvků

Autoři předkládají své příspěvky přednostně v elektronické podobě, již je možno zaslat e-mailem na adresu dvt.redakce(at)gmail.com, hana.barvik(at)gmail.com či barvikova(at)mua.cas.cz (ve formátu .doc či .rtf, v případě obrazových příloh v bezztrátovém formátu, např .tif a v dostatečné kvalitě); zejména pokud má autor specifické nároky na podobu článku, je třeba dodat jednu vytištěnou kopii. V ní může autor uvést své představy o formální podobě textu (vyznačení v textu, úrovně nadpisů, apod.); redakce si však vyhrazuje právo na úpravy. U článků, a pokud má autor zájem i u sdělení či materiálů, je třeba dodat stručný cizojazyčný uvozující abstrakt, uzavírající resumé v rozsahu maximálně 1 NS a klíčová slova v angličtině (viz výše). Pro urychlení komunikace jsou autoři žádáni, aby hned při předložení svého příspěvku uvedli spolu se svým plným jménem také kontaktní adresu (popř. e-mail).

Jak citovat prameny a literaturu v poznámkách:
Národní archiv (dále NA), fond, event. název části či dokumentu, případně včetně data, kart. … (karton číslo), i. č. (inventární číslo).
Jan NOVÁK: Dějiny fyziky. Dějiny věd a techniky, 22, 1975, č. 4, s. 141–162.
Jan NOVÁK: Dějiny fyziky. Praha, Academia 1993, 522 s. ISBN …
Jan NOVÁK: Dějiny fyziky v českých zemích. In: Emilie TĚŠÍNSKÁ – Antonín KOSTLÁN (eds.): Dějiny fyziky ve dvacátém století. Praha, VCDV 2004, s. 154–162. ISBN …
Emilie TĚŠÍNSKÁ – Antonín KOSTLÁN (eds.): Dějiny fyziky ve dvacátém století. Praha, VCDV 2004, 323 s. ISBN …
Dějiny fyziky ve světě. Kol. autorů. Praha, Academia 2003, 537 s. ISBN …

Publikace příspěvků

Uveřejnění článků, sdělení a materiálů v časopise podléhá recenznímu řízení a projednání v redakční radě. Za odbornou stránku a věcnou správnost příspěvku ručí autor a recenzenti. Redakce si vyhrazuje právo na jazykové a formální úpravy textu v rámci obecných publikačních zásad a zvyklostí časopisu. Autoři mají právo na autorskou korekturu; z výrobních důvodů je ji však nutno vyřídit do týdne, a protože úpravy textu probíhají již při recenzním řízení, jsou akceptovány jen opravy nezbytně nutné.

Autorské honoráře

Příspěvky (na úrovni článků) uveřejněné v časopise nejsou honorovány; výjimku mohou představovat takové příspěvky, jejichž finanční ocenění navrhne redakční rada výboru Společnosti pro dějiny věd a techniky. Autoři mají zdarma právo na pět autorských výtisků (v případě článků a materiálových rozsáhlých příspěvků; při více autorech po třech číslech na autora), resp. na tři autorské výtisky (sdělení) čísla časopisu, v nichž je jejich příspěvek otištěn. Honorují se posudky článků a recenze publikací dle sazebníku redakce.

Distribuce

Členům Společnosti dějin věd a techniky je časopis zasílán v rámci jimi uhrazeného členského příspěvku. Ostatní domácí zájemci si jej mohou objednat v redakci časopisu nebo v sekretariátu Společnosti. Distribuci do zahraničí provádí firma Myris-Trade s.r.o. (p.o. box 2, V Štíhlách 1311, 142 00 Praha 411, Česká republika).


V Praze 1. 9. 2010

Redakce DVT
c/o Archiv AV ČR
Gabčíkova 10
182 00 Praha 8
Tel.:+420 286 010 118
E-mail: dvt.redakce(at)gmail.com, hana.barvik(at)gmail.com, barvikova(at)mua.cas.cz

© M. Barvík 2010