Sdělení redakce autorům


Podrobné pokyny pro autory

Aktualizováno 25. 4. 2020 (doupravená verze)

Časopis Dějiny věd a techniky vydává Společnost pro dějiny věd a techniky v Praze čtyřikrát ročně. V časopise jsou publikovány původní příspěvky z dějin vědy a techniky domácích, případně též zahraničních autorů (zejména pokud se vztahují k místní problematice) v následujících oddílech:

  1. Eseje, úvahy, v rozsahu do 10 normovaných stran.
  2. Články, sdělení a materiály, v rozsahu do 25 normovaných stran rukopisu (včetně poznámkového aparátu a příloh); uveřejnění textových či obrazových příloh podléhá rozhodnutí redakce. Články jsou vždy vybaveny cizojazyčným úvodním abstraktem, který vymezí téma článku, resumé, které shrne výsledky, a klíčovými slovy (vše přednostně v angličtině).
  3. Recenze prací a diskusní příspěvky, v rozsahu přiměřeném tématu.
  4. Referáty o domácích či zahraničních akcích (kronika) z oblasti dějin vědy a techniky v rozsahu informačně nezbytně nutném, zprávy z literatury v rozsahu maximálně 1 normovaná strana, informace o nových knihách a informace o obsahu renomovaných zahraničních oborových časopisů.

Předkládání příspěvků

Autoři předkládají své příspěvky přednostně v elektronické podobě, již je možno zaslat e-mailem na adresu dvt.redakce(at)gmail.com (ve formátu .doc či .rtf, v případě obrazových příloh v bezztrátovém formátu, např .tif a v dostatečné kvalitě); zejména pokud má autor specifické nároky na podobu článku, je třeba dodat jednu vytištěnou kopii. V ní může autor uvést své představy o formální podobě textu (vyznačení v textu, úrovně nadpisů, apod.); redakce si však vyhrazuje právo na úpravy.
U článků a sdělení, a pokud má autor zájem i u materiálů, je třeba dodat stručný cizojazyčný uvozující abstrakt, uzavírající resumé v rozsahu maximálně 1 NS a klíčová slova v angličtině (viz výše). Pro urychlení komunikace jsou autoři žádáni, aby hned při předložení svého příspěvku uvedli spolu se svým plným jménem také kontaktní adresu (popř. e-mail).

Citační pravidla DVT (pdf)


Publikace příspěvků

Uveřejnění článků, sdělení a materiálů v časopise podléhá recenznímu řízení a projednání v redakční radě. Za odbornou stránku a věcnou správnost příspěvku ručí autor a recenzenti. Redakce si vyhrazuje právo na jazykové a formální úpravy textu v rámci obecných publikačních zásad a zvyklostí časopisu. Autoři mají právo na autorskou korekturu; z výrobních důvodů je ji však nutno vyřídit do týdne, a protože úpravy textu probíhají již při recenzním řízení, jsou akceptovány jen opravy nezbytně nutné.

Autorské honoráře

Příspěvky (na úrovni článků) uveřejněné v časopise nejsou honorovány; výjimku mohou představovat takové příspěvky, jejichž finanční ocenění navrhne redakční rada výboru Společnosti pro dějiny věd a techniky. Autoři mají zdarma právo na dva až tři autorské výtisky čísla časopisu, v nichž je jejich příspěvek otištěn. Honorují se posudky článků a recenze publikací dle sazebníku redakce.Nahoru ↑