Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Zpráva o činnosti za rok 2002

SDVT – SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY
vědecká společnost asociovaná k Radě vědeckých společností ČR

A) Organizační část

Činnost Společnosti řídí sedmičlenný výbor, který byl zvolen v únoru 2001 na výroční členské schůzi. Celkově se v r. 2002 sešel devětkrát, přičemž na červnové a prosincové zasedání byli přizváni předsedové poboček (Brno, Olomouc, Plzeň a Ústí nad Labem) a odborných sekcí (farmaceutická, lékařská, matematická, přírodovědecká a sekce pro výuku). Protože v červenci dostala Společnost výpověď z místností pronajatých v Národním technickém muzeu, bylo druhé pololetí zaměřeno na hledání náhradních prostor, přičemž byla zvláštní péče věnována umístění knihovny. Po srpnové povodni nebylo však možné zajistit v Praze vhodné umístění knižních fondů za cenu, která by byla pro SDVT přijatelná, a tak bylo po jednání s řadou institucí rozhodnuto předat knihy Knihovně Akademie věd ČR, což bylo provedeno v listopadu a prosinci. Náhradní místnost pro kancelář Společnosti dosud zajištěna není, a to rovněž z důvodů vyplývajících z vysokých cenových požadavků za pronájem. Společnost má spolu s časopisem DVT vlastní webové stránky (http://dvt.hyperlink.cz).

B) Odborná část

Společnost v uplynulém roce uspořádala 18. a 19. února 19. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých a slovenských středních a vysokých školách a ve spolupráci s dalšími institucemi 18. června půldenní zasedání nazvané „Technika a farmakologie“. Kromě toho se její členové aktivně zúčastnili i dalších národních a mezinárodních akcí, z nichž jmenovitě uvádíme:
 • 21. světový kongres Československé společnosti pro vědu a umění (Plzeň, 26. 6. 2003)
 • setkání rakouských historiků matematiky (Neuhoffen, 28. 4.–4. 5.)
 • konference o starých učebnicích matematiky (Annaberg, 19.–21. 4.)
 • seminářů, které pořádalo Francouzské středisko pro výzkum sociálních věd (CEFRES) ve dnech 27. 5. a 2. 12. o významů archivů pro historii vědy a techniky a o historii techniky a ekonomice
 • I. kongresu nemocí z povolání (Luhačovice, 15. 11.)
 • sjezdu Anatomické společnosti s mezinárodní účastí (Praha, 6. 11.)
 • semináře z dějin hutní výroby (Praha, 7. 11.)
 • konference Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918 (Praha, 18.–19. 11.)
 • setkání pamětníků založení ČSAV (Praha, 25.–26. 11.)
 • semináře z dějin hornictví (Praha, 8. 12.).
Pokračovala též spolupráce s Národním technickým muzeem, se Slovenskou společnosti pre dejiny vied a techniky, s Archivem AV ČR, Výzkumným centrem pro dějiny vědy ÚSD AV ČR a UK a dalšími institucemi. Ve spolupráci s NTM pokračovalo vydávání nové řady Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum pátým svazkem „Computing Technology. Past and Future“ a šestým svazkem „Bibliography of History of Science and Technology in the Czech Republic 1989–2001“. Společnost rovněž vydala čtyři čísla časopisu Dějiny věd a techniky, který je jediným českým periodikem v tomto oboru. V třicátém pátém ročníku (2002)vyšlo 12 článků a sdělení, řada recenzí a také zprávy o vyšlé literatuře a o různých akcích v oboru dějin věd a techniky.

Společnost rovněž poskytovala různé konzultace (např. při přípravě výstav, učebnic, filmů z dějin věd a techniky) a někteří její členové přednášeli dějiny svého oboru (např. z dějin biologie, elektrotechniky, farmacie, chemie, lékařství, matematiky a techniky na příslušných vysokých, resp. středních školách) a vedli též diplomové a disertační práce z dějin věd a techniky.

Významná část odborné činnosti probíhala v mimopražských pobočkách a v odborných sekcích:
 • Brno (předseda PhDr. J. Kalendovská). Tato pobočka má vlastní webové stránky a úzce spolupracuje s Technickým muzeem v Brně. V uplynulém roce uspořádala na Lékařské fakultě MU a v Technickém muzeum osm přednáškových schůzí, na nichž odeznělo patnáct přednášek, které pojednávaly o dějinách medicíny, přírodních a technických věd. Pobočka se též podílela na uspořádání Zapletalova a Wondrákova dne (Olomouc) a organizuje práci na projektu „Matematika v českých zemích ve 20. století“. Práci pobočky lze sledovat též na internetu, na webových stránkách: http://www.math.muni.cz/~sisma/SDVT/sdvt.html.

 • Olomouc (předseda prof. MUDr. B. Mrňa). Ve spolupráci s místním Spolkem lékařů a sekcí dějin lékařství Vlastivědné společnosti uspořádala pobočka čtyři pracovní schůze s přednáškami a 11. října ve spolupráci s brněnskou pobočkou SDVT XVIII. Zapletalův a Wondrákův medicínsko-historický den. Také většina z třinácti přednášek na pracovních schůzích se týkala dějin našeho lékařství.

 • Plzeň (předseda doc. MUDr. J. Kohout). Západočeská pobočka připravila dvě větší akce. V únoru to byl večer dějin lékařství s pěti přednáškami a v dubnu konference na téma „Letectví a město Plzeň“, kde se kromě přednášek promítaly dokumentární filmy. Mimo to se členové pobočky aktivně zúčastnili sjezdů a konferencí a dalších akcí (zejména ve spolupráci s místním Spolkem lékařů), podíleli se na přípravě filmů o dějinách věd a techniky a na výuce dějin techniky a elektrotechniky.

 • Ústí nad Labem (předseda Ing. B. Krivý). Tradičním zaměřením severočeské pobočky jsou dějiny techniky, jejichž výuku na Univerzitě J. E. Purkyně též zajišťují. Zvláště velká pozornost je věnována dějinám dopravy, na něž jsou zaměřeny různé popularizační akce (přednášky, promítání filmů, jízda dobovými železničními soupravami atp.). 18. května uspořádala pobočka exkursi do Saska (sbírka historických vozidel v Pirně¨) a 5. až 9. července do Zubrnic (II. mezinárodní přehlídka drezin).

 • Farmaceutická sekce (předseda doc. RNDr. PhMr. V. Rusek) pořádala ve dnech 2. až 8. května zájezd do severní Itálie a Slovinska, spojený se studijní návštěvou osmi tamních historických lékáren. Dále se podílela na uspořádání pracovního dne k osmdesátinám RNDr. PhMr. Z. Hanzlíčka (Praha, 18. ledna, osm přednášek) a 38. sympozia z dějin farmacie (Brno, 6. listopadu, sedm přednášek), které bylo zaměřeno na padesátileté výročí existence samostatných farmaceutických fakult v Československu. Sekce má vlastní webové stránky.

 • Lékařská sekce (předseda prof. MUDr. et PhDr. E. Strouhal) nepořádala v r. 2002 samostatné akce, ale její členové se velmi aktivně podíleli na výše uvedené činnosti poboček v Brně, Olomouci a Plzni a dále na některých akcích pořádaných Výzkumným centrem, pro dějiny vědy.

 • Přírodovědecká sekce nevyvíjela v uplynulém roce žádnou činnost.

 • Sekce pro výuku (předseda Dr. Jaroslav Folta) zorganizovala výše zmíněný seminář pro podporu výuky dějin věd a techniky, na němž proběhlo dvacet přednášek. Ze zasedání byl vydán 175. svazek Rozprav (9. svazek řady Dějin věd a techniky).
Společná báze pro dějiny matematiky SDVT a Jednoty českých matematiků a fyziků spojuje všechny historiky matematiky internetovou konferencí a organizuje v Brně pravidelné čtvrteční schůzky z dějin matematiky.

C) Výhledy na rok 2003

Na první pololetí plánují své schůze spojené s přednáškami o všechny místní pobočky. Ve dnech 10. a 11. února se bude v NTM Praha konat 20. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky a 25. února bude v Lékařském domě v Praze 39. sympozium z dějin farmacie. Na duben se plánuje zájezd olomoucké pobočky do Instituce dějin lékařství ve Vídni a na květen se chystá konference k výročí Čs. rozhlasu a televize a také zájezd farmaceutické sekce (německá a historické lékárny). Na dny 8.–11. 6. připravuje Výzkumné centrum pro dějiny věd konferenci Woman Scholars and Institutions. Ve dnech 24.–26. 6. 2003 bude v Košicích 6. mezinárodní sympozium k dějinám lékařství, farmacie a veterinárního lékařství a v červenci v Praze mezinárodní sympozium o učebnicích dějin vědy a techniky. Na podzim bude v Brně XIX. Zapletalův a Wondrákův den a 40. sympozium z dějin farmacie.


Pavel Drábek ( předseda )

© M. Barvík 2004