Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8  úvodní stránka webu  úvodní stránka webu

Výroční členská schůze (oprava data), korespondenční volba nového výboru

Společnost pro dějiny věd a techniky v souladu se stanovami naší společnosti připravuje výroční členskou schůzi. Uskuteční se ve čtvrtek 6. května 2004 od 15 hodin v kinosále Národního technického muzea.

Pozor! V rozeslaných pozvánkách uvedeno chybně 5. 5. Správně tedy 6. 5.

Všichni členové jsou na ni srdečně zváni. Na programu bude především informace o činnosti výboru a Společnosti za celé uplynulé volební období, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise.

Před konáním členské schůze se chystá korespondenční volba nového výboru. V současné době je na adresu všech členů rozesílána kandidátní listina. Odstupující výbor v ní navrhl 14 kandidátů; vycházel přitom ze snahy o postupné zapojení mladších aktivních kolegů do organizační práce ve Společnosti. Navíc je samozřejmě možné připsat kohokoliv z členů, ovšem za předpokladu, že s kandidaturou souhlasí.
Aby byla volba platná, je třeba zaškrtnout z uvedených jmen nejvýše sedm, který volič dává svůj hlas. Kandidátní listinu s vybranými adepty pro výbor SDVT je třeba zaslat do 30. dubna na adresu Společnost pro dějiny věd a techniky, (budova NTM), Kostelní 42, 170 78 Praha 7

RNDr. Pavel Drábek, předseda SDVT

Zápis z výroční členské schůze SDVT, konané 6. května 2004 v NTM

Schůze byla svolána na 15 hodni odpolední, ale protože v tu dobu nebyl přítomen nadpoloviční počet členů, byl její začátek odložen podle stanov na 15 hod. 15min.

Přítomno bylo 33 členů, korespondenční volby se zúčastnilo 109 členů.

Program:

 1. Volba volební komise. Byli navrženi a jednomyslně zvoleni: Ing. Čmerda, Doc. Dr. Hlaváčková a Ing.Tempír.
 2. Zprávu o činnosti za uplynulé volební období ( tj.od 15. 2. 2001) přečetl Dr. Drábek.
 3. Zprávu o hospodaření přednesl Dr. Folta. Bylo v ní konstatováno, že na počátku tohoto volebního období (převodem z roku 2000) měla Společnost k disposici 249 550,71 Kč a ke konci roku 2003 vykázala uzávěrka částku 252 767,83 Kč tedy o 3 217,12 Kč více. V oblasti příjmů hlavní položky tvořily státní dotace na projekty SDVT (zejména časopis DVT) v jednotlivých letech 145, 135 a 125 tisíc Kč. Členské příspěvky pak (zaokrouhleno) 66, 74 a 56 tisíc Kč. V oblasti výdajů hlavními výdaji byla výroba časopisu DVT (111, 102 a 98 tis. Kč), honoráře autorům, počítačová příprava tisku, honoráře za elektronickou katalogizaci knihovny a další projekty (60, 58 a 60 tisíc Kč), poštovné každoročně činilo kolem 15 tisíc Kč a provozní výdaje 41, 25 a 31 tisíc Kč.
  Přehled hospodaření je uložen u paní Svobodové.
 4. Zprávu revizní komise z 19. 4. 2004 za nepřítomnou Mgr. Cuřínovou přečetl Dr. Hozák. Revizní komise v ní zhodnotila hospodaření společnosti jako přehledné a pečlivě vedené.
 5. Zprávu o časopisu DVT za nepřítomnou Mgr. Barvíkovou přečetl Dr. Drábek.
 6. Uvedené čtyři zprávy byly jednomyslně schváleny bez připomínek.
 7. Na ohlášená mezinárodní setkání historiků vědy a techniky v roce 2004 a 2005 upozornil Dr. Folta.
 8. Informaci o činnosti Výzkumného centra pro dějiny vědy podal Doc. Dr. Svobodný.
 9. Doc. Dr. Hlaváčková přednesla zprávu o výsledku voleb: odevzdáno bylo 109 hlasů, všechny byly platné. Pořadí podle počtu hlasů bylo toto:
  Mgr H. Barvíková 93, Dr. J. Folta 89, Dr. P. Drábek 79 (rezignoval na volbu ze zdravotních důvodů), Mgr. E. Těšínská 77, Dr. M. Sekyrková 58, Doc. Dr. P. Svobodný 57, Prof. Dr. V. Karpenko 54, Doc. Dr. M. Šolc 48, Ing J. Nekvasilová 47, Dr. M. Hykšová 39, Mgr. M. Hořejš 39, Doc. Dr. M. Říhová 29, Dr. H. Mášová 21, Prof. Dr. Š. Porubský 21.
  Nový výbor bude tedy pracovat ve složení: Barvíková, Folta, Těšínská, Sekyrková, Svobodný, Karpenko, Šolc.
 10. Volba revizní komise. Navrženi a jednomyslně byli zvoleni Mgr. L. Cuřínová, Dr. P. Šišma a Dr. M. Hykšová.
 11. Různé: Bylo upozorněno na tyto nové publikace: I. Kraus: Dějiny českých objevů a vynálezů, P. Svobodný a L. Hlaváčková: Dějiny lékařství v českých zemích a J. Folta a kolektiv:Studie o technice v českých zemích 1945–1992.
 12. Na závěr se sešli tři členové nově zvoleného výboru (Folta, Svobodný a Šolc) a stanovili konání první schůze výboru na 17. května 2004 v 15 hodin v NTM.
Zapsal: P. Drábek

© M. Barvík 2004