Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Texty a ukázky z DVT

Změny v práci a koncepcích Mezinárodní unie pro dějiny a filosofii vědy / Oddělení dějin věd (IUHPS/DHS)

DVT – Dějiny věd a techniky XXXVI, 2003, č. 1, s. 51

Plné znění

Mezinárodní unie soustřeďuje 49 národních členů, 13 vlastních komisí, 3 nezávislé sekce (ICOHTEC – technika, CIMH – meteorologie, IASCUD – kulturní diverzita) a 5 komisí společných s ostatními mezinárodními Uniemi (astronomie, geografie, geologie, matematiky, věd o zemi). Většina aktivit Unie se soustřeďovala na přípravu kongresů a na mezikongresová sympozia organizovaná komisemi. Tato činnost byla umožňována jednak finančními příspěvky členských zemí, jednak podporou Uniím nadřízeného orgánu – ICSU (změnivšího od r. 1998 název na Mezinárodní radu pro vědu), ev. sponzorskou podporou od soukromých subjektů. Podpora ICSU ovšem patřila mezi podstatné. V současné době se ICSU rozhodla nefinancovat Unie neadresně, ale stanovila priority své činnosti a Unie budou podporovány podle toho, nakolik jejich projekty vycházejí z priorit ICSU. Generální sekretář IUHPS/DHS prof. J. J. Saldaňa po dohodě s byrem Unie a po jednání na generálním shromáždění ICSU v Rio de Janeiro, kde předběžně byly návrhy Unie přivítány, připravil a všem složkám Unie rozeslal projekt na internetové zpřístupnění bibliografií a archivních pramenů národních historiografií vědy a techniky s podporou ICSU od roku 2004. Předpokládá přitom spolupráci všech národních členů a vedle toho technickou pomoc některých akademických institucí (Maison de Sciences de l´Homme, Paris; National Autonomous University of Mexico, aj.)

K vyjasnění technických podrobností projektu se sešla ve dnech 6. a 7. dubna 2003 v Paříži skupina 18 expertů, která vytvořila úvodní webové stránky věnované záměru a s ním souvisejícím dalším informacím pro všechny složky Unie.

Na tuto etapu bude navazovat konkrétní - technicky kompatibilní - práce národních členů tak, aby jejich výsledky (bibliografie a popisy fondů) mohly být zpracovány pro centrální společné využívání.

Tento projekt navazuje na program ICSU - věda a kulturní diversita. V tomto směru bude na program ICSU přímo navazovat i práce Tea-Com (Komise pro vyučování dějinám věd a techniky), která se už od mexického kongresu snaží připravit učitelům našeho oboru postupně materiály k pochopení různé intenzity vývoje vědy a techniky v různých regionech světa (ať už uváděním specifických uzlových bodů vývoje v různých oblastech, nebo srovnáváním obsahu používaných učebních textů apod.).

Česká strana vydala již třetí výběrovou bibliografii dějin věd a techniky za poslední desetiletí (připravena byla pod vedením E. Těšínské), která navázala na dvě předchozí desetileté bibliografie. Pro jednání v Paříži bylo poskytnuto pět exemplářů a podle prof. Saldaňi vzbudila publikace mezi účastníky schůzky pozornost a ukázala jim (vzhledem k tomu, že hlavní část bibliografie je na internetu) i jedno z možných východisek.

Prof. Saldaňa se při příležitosti svého pobytu a jednání v Paříži zastavil na dva dny v Praze a využil tohoto času k informaci českých pracovníků o pařížských jednáních a současně se informoval o možnostech jejich účasti na projektech. Klade zde dosti značný důraz na rozšíření působení Tea-Com tak, aby se v ní aktivně podílely pokud možno všechny národní složky Unie a tím tato komise mohla lépe plnit své projekty v rámci programu „věda a kulturní diversita“.

J. Folta


© M. Barvík 2004