Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Za RNDr. PhMr. Pavlem Drábkem

Když jsme v červnu roku 2017 pořádali sympozium z dějin farmacie k 85. výročí Pavla Drábka, na kterém mu byla Českou farmaceutickou společností (ČFS) udělena medaile Emila Šedivého za celoživotní přínos farmaceutické praxi, netušili jsme, že si ji tento činorodý vědec užije jen něco málo přes rok.

Nejmladší z trojice zakladatelů novodobé české farmaceutické historiografie a spolutvůrce Sekce pro dějiny farmacie ČFS i Společnosti pro dějiny vědu a techniku při ČSAV (její historicko-farmaceutické sekce) se narodil 10. června 1932 v Sezemicích u Pardubic. Pocházel ze staré lékárnické rodiny a to podstatně ovlivnilo jeho vztah k farmacii a veškerou jeho životní odbornou aktivitu. Obecní školu dokončil v Roztokách u Prahy a poté studoval v Praze na Státním reálném gymnáziu, kde maturoval v roce 1951.

V letech 1951–1956 vystudoval Farmaceutickou fakultu na universitě v Brně. Po promoci nastoupil do lékárny v Sokolově, v roce 1958 byl pověřen funkcí odpovědného správce lékárny v Jáchymově, kterou vedl do roku 1960, kdy přešel na vlastní žádost do Prahy. Lékárenská služba ÚNZ hl. m. Prahy ho přidělila do lékárny na Karlově náměstí, odkud v únoru 1963 odešel na základě konkurzu do Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na místo referenta pro technické podmínky a normy v organizačně metodickém oddělení.

V letech 1962–1965 externě pracoval pro Farmaceutickou fakultu UK v Bratislavě jako pedagogický vedoucí dálkového studia farmacie v českých zemích. V roce 1965 se stal členem tehdejšího Farmakologického poradního sboru a v témže roce byl pověřen funkcí tajemníka Sboru pro kvalitu léčiv. Kromě této činnosti v určitých časových úsecích (1964, 1966) zastupoval také v agendě metodického řízení (laboratoří pro kontrolu léčiv (LKL) a oddělení technické kontroly (OTK) – inspekce pracovišť, redigování Stručných sdělení, organizace seminářů.

V roce 1967 na Farmaceutické fakultě UK v Bratislavě dosáhl doktorátu přírodních věd po obhájení práce z dějin farmacie, kterým se věnoval jako své zájmové činnosti a z nichž publikoval několik desítek prací.

V roce 1968 byl reorganizován Farmakologický poradní sbor na Komisi pro léčiva při Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví, jejímž členem byl do r. 1983. Funkci tajemníka Sboru pro kvalitu léčiv vykonával až do listopadu 1972, kdy byl pověřen vedením IV. odboru pro mikrobiologii a imunobiologii SÚKL. Kromě této funkce pracoval též v Lékopisné komisi Ministerstva zdravotnictví a zastupoval ústav v dalších orgánech.

V létech 1977–1982 a 1990–1993 byl zástupcem ředitele SÚKL. Vedl různé výzkumné úkoly, týkající se kontroly jakosti léčiv (radiační dekontaminace léčiv, aplikace imunologických metod ve farmacii, stanovení reziduí ATB v humánních léčivech).

V letech 1974 a 1979 byl vyslán za naši republiku na mezinárodní kongresy do Moskvy na téma „využití ionizačního záření ve zdravotnictví“ a byl jmenován i členem poradního sboru RVHP pro tuto problematiku. V letech 1984 až 1989 se aktivně podílel na tvorbě vojenského lékopisu.

RNDr. Pavel Drábek stál spolu s RNDr. PhMr. Zdeňkem Hanzlíčkem v roce 1952 u zrodu historické farmaceutické expozice v Nerudově ulici v Praze, která byla situována do původních prostor Dittrichovy lékárny „U zlatého lva“; v roce 1973 pak lékárnická expozice přešla shodou nešťastných náhod pod správu Národního muzea. V této době bylo započato budování Českého farmaceutického muzea na Kuksu, do kterého se aktivně zapojil a byl jeho velkým příznivcem i dodavatelem nových exponátů do sbírkového fondu.

Aktivně se podílel na činnosti ve Společnosti pro dějiny věd a techniky od jejích počátků, v letech 1995–2004 byl jejím předsedou. Od roku 1968 byl jako jeden z mála nepřetržitě členem redakční rady časopisu Dějiny věd a techniky a od roku 2002 do roku 2009 byl jeho šéfredaktorem.

Byl dlouhodobým členem výboru sekce přírodních léčiv České farmaceutické společnosti (ČFS). Velmi aktivně také přispíval do činnosti sekce dějin farmacie. V roce 2007 se stal čestným členem ČFS a výboru sekce dějin farmacie. Na svém kontě má přes sto publikací a více než polovina z tohoto počtu byla věnována dějinám věd, samozřejmě především z dějin farmacie.

V lednu 1994 odešel do důchodu a od té doby do r. 2005 pracoval na částečný úvazek jako člen redakce Českého lékopisu.

Odešel 13. října 2018 uprostřed rozdělané vědecké práce, do poslední chvíle pilný a činorodý.

Nám, historikům farmacie o generaci mladším, byl vždy oporou a moudrým rádcem.


S díky a tichou vzpomínkou PharmDr. Martina Lisá, PhD., MBA


Nahoru ↑ 

Pavel Drábek

RNDr. PhMr. Pavel Drábek
*10. června 1932 – †13. října 2018

Farmaceut, historik vědy, historik farmacie